Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RADOŚĆ" we Wrocławiu

Tekst przedstawiony na XXX posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 25 czerwca 2015 r
28 czerwca 2015 roku

  

Tekst przedstawiony na XXX posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 25 czerwca 2015 r.

Jechałem wczoraj pociągiem do Warszawy na obecne posiedzenie Krajowej Rady PZD i w pewnym momencie uzmysłowiłem sobie, że w tej kadencji będzie to jej ostatnie posiedzenie. Jak w kalejdoskopie przeleciały mi przed oczami różne obrazy z tej, tak przecież niezbyt odległej przeszłości i połączyły się z naturalnym odruchem wzruszenia. Lekki skurcz gardła połączył się z poczuciem dumy i satysfakcji z dobrze spełnionego przez nas wszystkich obowiązku

Miało to swoje uzasadnienie głównie dlatego, że przecież od samego początku naszego wspólnego działania nie było nam łatwo. W rytm wspólnej działalności weszliśmy w atmosferze napięcia i bronienia się przed ciągłymi atakami przychodzącymi z różnych stron. Wśród tych, którzy uderzali w nasz Związek były wówczas takie autorytety jak Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Obywatelskich, czy też Marszałek Sejmu. Z "marszu" weszliśmy w wir walki o nasze istnienie i w rytm obrony należnych nam praw oraz obowiązującej wówczas ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą to zaskarżono w Trybunale Konstytucyjnym na jej rzekomą niezgodność z Konstytucją

[czytaj całość]

   

Komunikat Zarządu ROD "Radość" we Wrocławiu z dnia 21 marca 2015 r.
22 marca 2015 roku

   Zawiadamiamy, że w dniu 20 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków PZD w ROD "Radość" we Wrocławiu. Podczas tego zebrania wybrano nowe organy statutowe ROD "Radość", które na swoich pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się następująco:

1) Zarząd ROD "Radość:

- Jerzy Karpiński  -  prezes;
- Władysław Lepka - I wiceprezes;
- Sławomir Kuzak - wiceprezes;
- Jerzy Hachuła - skarbnik;
- Maciej Skórzyński - sekretarz;
- Piotr Dobrzyński - członek zarządu;
- Zofia Górska - j.w.;
- Czesław Kempa - j.w.;
- Zygmunt Krschka - j.w.;
 - Jan Mazanek - j.w.;
- Zygmunt Sutkowski - j.w.;

2) Komisja Rewizyjna:   

- Jan Pastuszewski - przewodniczący;
- Helena Arend - z-ca przewodniczącego;
- Jacek Zarzeczny - sekretarz;
- Czesława Bobowiec - członek komisji;
Marianna Gidaszewska - j.w.;

Ponadto, na delegatów ROD "Radość" na Okręgowy Zjazd PZD we Wrocławiu wybrano:
- Jerzego Karpińskiego i Macieja Skórzyńskiego.

                                  Prezes Zarządu ROD "Radość"                            Jerzy Karpiński   

PROTEST
22 marca 2015 roku

Wrocław, dnia 20 marca 2015 r.

L.dz. 025/15

Prezydent RP
Pan Bronisław KOMOROWSKI

Prezes Rady Ministrów RP
Pani Ewa KOPACZ

Marszałek Sejmu RP
Pan Radosław SIKORSKI

Prezydent WARSZAWY
Pani Hanna GRONKIEWICZ - WALTZ

W imieniu uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Radość" we Wrocławiu, odbytego w dniu 20 marca 2015 roku, wyrażamy głęboką dezaprobatę oraz protest wobec zamiarów i działań mających na celu likwidację wielu warszawskich ogrodów działkowych. Dążenia stowarzyszenia "Dekretowiec" ukierunkowane na zwrot spadkobiercom byłych właścicieli gruntów 69 ogrodów działkowych o powierzchni 411 ha są w naszej ocenie i w obecnym czasie nie do przyjęcia. Zbyt wiele czasu minęło od przekazania tych gruntów do dyspozycji działkowców żeby teraz niweczono ich wieloletni trud i wysiłek

[czytaj całość]

ZAWIADOMIENIA - WALNE ZEBRANIE 2015
01 marca 2015 roku

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd R.O.D. "Radość" we Wrocławiu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 15,30 (I termin) w świetlicy Ogrodu przy ulicy Klecińskiej 124 we Wrocławiu.

            W razie braku wymaganego quorum zebranie odbędzie się  w II terminie t.j.  w tym samym dniu o godz. 16,00. Uchwały walnego  zebrania odbytego w drugim terminie, co najmniej pół godziny później, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

            Prawo udziału w  walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

    2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

    3. Uczczenie członków ROD "Radość" zmarłych w 2014 roku;

    4. Zatwierdzenie porządku obrad.

    5. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego.

  6. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Komisji Uchwał iWniosków, a także  protokolantazabrania;

    7. Sprawozdanie Zarządu ROD "Radość" za 2014 r. i za kadencję;

    8. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;

    9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD "Radość" za 2014 r.;

  10. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD "Radość" za 2014 r. oraz za kadencję     wrazz wnioskiem w sprawie absolutorium;

  11. Projekt planu pracy oraz preliminarza finansowego na 2015 r.

  12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność zebrania.

  13. D y s k u s j a.

  14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD "Radość" w 2014 r.;

  15. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;

  16. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD "Radość";

  17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.;

  18. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD;

 19. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej

        ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby  ustalonej  dla ROD

        "Radość" przez okręgowy Zarząd PZD);

  20. Wybory   -   Zarządu ROD,  Komisji Rewizyjnej ROD  oraz  delegatów na Okręgowy Zjazd

        Delegatów PZD;

  21. Uchwalenie programu działania na okres kadencji;

 22. Podjęcie uchwał w sprawach:     wysokości  i  terminów  wnoszenia  opłat  na rzecz Ogrodu,w  tym  wysokości  i  terminu   wnoszenia   opłaty   energetycznej  oraz   uchwał  dot. planuinwestycji  remontów,  w  tym partycypacji  finansowej  i  pracy  rzeczowej działkowców  w2015 r., planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 r. i  innych dotyczących działalnościROD "Radość";   

  23. Sprawy różne.

  24. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD "Radość" oraz Komisji Rewizyjnej dostępne będą do wglądu w dniach  7,  8, 14 i 15 marca 2015 roku w biurze Zarządu (adres j.w.) w godz. od 11,00 do 14,00.

               Wiceprezes Zarządu ROD "Radość"   Władysław Lepka     

                                  Prezes Zarządu ROD "Radość"                            Jerzy Karpiński   

Apel Zarządu ROD "Radość" z dnia 30.11.2012 r. pt. "Ocalmy ogrody działkowe"
24 listopada 2014

Szanowna Pani Rzecznik.

Niniejszym potwierdzamy otrzymanie pisma znak. VII.612.154.2014.NC/KJ z dnia 29.10.2014 r. sporządzonego w Pani imieniu przez Zespół Prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego i Europejskiego podpisanego przez Starszego Radcę - Panią Natalię Cabaj. Rozumiemy, że pismo to ma stanowić odpowiedź na nasze pismo z dnia 31 lipca b.r. w którym to odnieśliśmy się do Pani działań podważających konstytucyjność ustawy o r.o.d. z dnia 13 grudnia 2013 r. Dziękujemy za tę odpowiedź, ale równocześnie z przykrością stwierdzamy, że pismo to całkowicie nas nie zadawala, ponieważ nie wnosi do całej sprawy elementów świadczących o zmianie stanowiska Pani Rzecznik, ani też o zrozumieniu naszych zastrzeżeń skierowanych pod Pani adresem.

[czytaj całość]

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP
23 listopada 2014 roku

 

Szanowny Panie Marszałku.

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Pan Marszałek w dniu 23.10.b.r. poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom Altan" o zamiarze skierowania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie budowlanym i innych ustaw do pierwszego czytania. Tym samym rozpoczęła się procedura ustawodawcza wspomnianego projektu na którą czekali wszyscy działkowcy w Polsce. Mamy jednak nadzieję, że Pan Marszałek będzie orędownikiem jak najszybszego sfinalizowania prac Sejmu nad tym projektem i że spowoduje Pan zakończenie tych prac ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do terminów określonych w ustawie o wykonywaniu inicjatyw ustawodawczych. W imieniu wszystkich działkowców naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego apelujemy do Pana Marszałka o taką właśnie postawę i o eliminowanie blokad proceduralnych w tym zakresie.

[czytaj całość]

Czas przemiany
23 listopada 2014 roku

Jerzy Karpiński

CZAS PRZEMIANY

Znowu minęło trochę czasu,

czasu pełnego twórczej pracy.

Nasze tworzenie jest owocne,

bo wiemy co dziś ono znaczy.

 

Czas transformacji, przebudowy,

pierwsze owoce zaczął mnożyć.

Tkwię dziś w radości i w euforii,

że takiej chwili mogłem dożyć.

[czytaj całość]

Informacji z Nadzwyczajnego XI Zjazdu Delegatów z dn. 29.10.2014 r
23 listopada 2014 roku

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu  informuje, że na Nadzwyczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 23 października 2014r. został uchwalony nowy Statut Polskiego Związku Działkowców. Statut zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wszedł w życie z dniem uchwalenia tj. z dniem 23.X.2014r. Znaczy to, że z tym dniem przestał obowiązywać Statut z dn. 06.04.2006r. zweryfikowany Uchwałą nr 1/XVII/2014 KR PZD z dnia 09 stycznia 2014r. a ogłoszony w Biuletynie KR nr 1/2014

[czytaj całość]

Protestujemy przeciwko działaniom Rzecznika Praw Obywatelskich
23 listopada 2014 roku
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu  informuje, że nie ustają działania ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z Konstytucja RP niektórych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r.

W tej sprawie skierowaliśmy do zarządów ROD specjalne pismo z dnia 28 lipca 2014r. l.dz. 2125/2014, w którym wskazywaliśmy na szkodliwe zamysły Pani        Prof. Ireny Lipowicz - RPO, które maja uderzyć w tereny rodzinnych ogrodów działkowych odbierając tytuły prawne użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów. A temu celowi ma służyć likwidacja prawna Polskiego Związku Działkowców.

[czytaj całość]

Apel do działkowców ROD RADOŚĆ
01 sierpnia 2014 roku

L.dz.  057 /14

Wrocław, dnia 14.07.2014 r.

Działkowcy ROD "Radość"
we Wrocławiu


Szanowni Państwo

Zarząd ROD "Radość" z przykrością stwierdza, że wielu działkowców nie wykazuje właściwej dbałości o stan ogrodzeń zewnętrznych i wewnętrznych. Przekonujemy się o tym już kolejny raz. Oto, zaledwie parę tygodni temu wymieniliśmy ogrodzenie zewnętrzne od strony ROD "Oświata", a już ogrodzenie to zarastają nieprawidłowo nasadzone na działkach drzewa i krzewy, czy też rośliny ozdobne. Zapomina się przy tym, że w przypadku ogrodzeń także obowiązują regulaminowe odległości, że roślinność wrastająca w ich konstrukcję powoduje ich korozję i niszczenie. Dotyczy to także wszelkich kwiatów i drobnych krzewów, w tym malin. Szkodliwy wpływ na te ogrodzenia mają także różne pręty i druty przyczepiane do ogrodzenia. Podobnie dokonywane są nasadzenia przy ogrodzeniach wewnętrznych, które są zarośnięte zarówno od strony działki, jak i od strony alej ogrodowych. Całkiem podobnie wygląda sytuacja przy pozostałych ogrodzeniach zewnętrznych. Bardzo prosimy o właściwe potraktowanie sprawy i o jak najszybsze uporządkowanie terenu swojej działki przy tych ogrodzeniach.

Ponadto, do chwili obecnej wielu działkowców nie pomalowało  ogrodzeń wewnętrznych na alejkach ogrodowych przylegających do ich działki.  Ogrodzenia te były wyremontowane i wymienione w latach 2000 - 2008. Nie dokonano tam tego malowania pomimo naszych kilkakrotnych monitów. Taki stan rzeczy także powoduje przedwczesną degradację ogrodzenia i podważa zasadność kontynuowania działań związanych z wymianą ogrodzeń wewnętrznych na terenie Ogrodu.Dlatego też przypominamy, że czynności te są niezbędne i że są niezależne od obowiązku odpracowywania prac społecznie - użytecznych na rzecz Ogrodu.

Apelujemy o właściwą postawę w tym względzie i dbałość o nasze wspólne mienie. Nie niszczmy tego, co może nam służyć jeszcze przez wiele lat.

Z poważaniem:

Prezes Zarządu ROD "Radość"
Jerzy Karpiński


APEL DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
31 lipca 2014 roku


Wrocław, dnia 31 lipca  2014 r

L.dz. 058/14.

 

Pani:

Prof. dr hab. Irena LIPOWICZ

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 WARSZAWA

 

dot: pisma RPO znak. I.612.25.2014.NC z dnia 20.06.2014 r. skierowanego do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Szanowna Pani Rzecznik.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. została przyjęta przez nasz Parlament nieomal jednomyślnie, ponad podziałami partyjnymi. Po podpisaniu przez Prezydenta RP zaczęła funkcjonować od dnia 19 stycznia br. Jej postanowienia dopiero zaczęto wdrażać w życie i minęło zbyt mało czasu żeby stwierdzać, co może być w niej niekonstytucyjne. W odczuciu milionowej rzeszy polskich działkowców jest to bardzo dobra ustawa, w pełni spełniająca intencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. Dlatego też z ogromnym zdumieniem odnosimy się do faktu, że dała się Pani wmanewrować w sprawę, która w naszym odczuciu i na chwilę obecną nie powinna mieć miejsca, a która została sprowokowana przez ludzi, którzy walczą o swoje partykularne interesy i usiłują usankcjonować swoją dotychczasową anarchię i swoje bezprawne zachowania. Uważamy, że podważanie konstytucyjności omawianej ustawy jest bezsensownei dowodzi tylko, że inspiratorzy tego całego zamieszania mają problemy z właściwym umiejscowieniem się w nowej prawnej rzeczywistości. Zresztą trudno przypuszczać, aby byli oni zdolni zaakceptować jakiekolwiek prawo.

Zebranie działkowców- 28 czerwca 2014 roku .
28 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA

zebrania działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Radość" we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie dalszej przynależności Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Radość" do Stowarzyszenia Ogrodowego
Polskiego Związku Działkowców

My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Radość" we Wrocławiu, zgromadzeni na zebraniu odbytym w dniu 28 czerwca 2014 r. zwołanym na podstawie art. 69 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych stwierdzamy, że w naszym przypadku z powodu zbyt niskiej frekwencji (21,2%) wybór stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego Rodzinny Ogród Działkowy "Radość" okazał się niemożliwy. Jesteśmy jednak świadomi tego jak ważną decyzję mieliśmy dzisiaj podjąć. Dla nas działkowców R.O.D. "Radość" nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe istnienie naszego Ogrodu zawdzięczamy wieloletniej przynależności do Polskiego Związku Działkowców. Właśnie dzięki tej przynależności nasz Ogród był dotowany, rozwijał się i zachowywał swoją prawną tożsamość. To właśnie dzięki tej przynależności doczekaliśmy się ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych., która gwarantuje dalsze istnienie naszego Ogrodu. Z tej przynależności nie zamierzamy rezygnować i chcemy żeby trwała ona nadal. Całe szczęście, że gwarantuje nam to art. 74 wspomnianej ustawy.

W naszej obecnej polskiej rzeczywistości nadal istnieje wiele zagrożeń dla istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego, w tym dla funkcjonowania wielu ogrodów. Dowodem na to są chociażby:

  • pismo Związku Miast Polskich z dnia 20 grudnia 2013 r. wnoszące do Prezydenta RP p zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego dopiero co wdrożonej ustawy z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych ze względu na jej rzekomą niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej;

  • czy też głośne ostatnio orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.01.2014 r. odnoszące się do definicji pojęcia altany w naszym prawie budowlanym - wykładnia tego orzeczenia mówiąca, że pod pojęciem słowa "altana" należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianą w ogrodzie, przeznaczoną do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem jest w jednoznacznej sprzeczności z pojęciem altany rozumianym od dziesięcioleci przez działkowców;

W obu wyżej wymienionych przypadkach można stwierdzić, że tego typu zagrożenia nie mogą być zwalczane przez słabe i wyizolowane stowarzyszenia, że walkę z takimi zagrożeniami może podjąć tylko prężne, ogólnokrajowe stowarzyszenie jakim jest Polski Związek Działkowców. Dlatego też nie godzimy się na żadne inne rozwiązania w tym zakresie! Nie chcemy być petentem w interesujących nas sprawach! Chcemy być w stowarzyszeniu, które będzie partnerem dla wszelkich urzędów i instytucji w negocjowaniu spraw, które nas dotyczą! Takie partnerstwo gwarantuje nam pozostanie naszego Ogrodu w Polskim Związku Działkowców.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ i WNIOSKÓW

/-/Władysław Lepka

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

/-/Jerzy Karpiński

Wrocław, dnia 28 czerwca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE
19 czerwca 2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 69 ust.1 oraz art.72 ust.1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. Zarząd ROD "Radość" we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2014 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkockiej 64 we Wrocławiu o godzinie 10,30 odbędzie się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki położonych na terenie w/w ROD "Radość" we Wrocławiu.

Celem zwoływanego zebrania jest przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło Rodzinny Ogród Działkowy "Radość" we Wrocławiu.

W przypadku braku quorum (minimum 50% uprawnionych) i niepodjęcia przez zebranie działkowców w w/w terminie uchwały o pozostawieniu ROD "Radość" jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu tego ogrodu lub uchwały o wyodrębnieniu ROD "Radość" ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu (uchwały o wyodrębnieniu ROD) przeprowadzone zostanie zebranie działkowców w II terminie.

II termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek na terenie w/w ROD "Radość" we Wrocławiu wyznaczony został na ten sam dzień i w tym samym miejscu na godzinę 11,30.

Na zebraniu działkowców w II terminie uchwała o pozostawieniu ROD "Radość" jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwała o wyodrębnieniu ROD "Radość" podejmowana będzie w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców, korzystających z działek położonych na terenie w/w ROD.

Sekretarz Zarządu ROD "Radość"
/-/ Maciej Skórzyński

Prezes Zarządu ROD "Radość'
/-/ Jerzy Karpiński

 

Wyciąg z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

Art. 69.1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w art. 65 ust.1, zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

Art. 72.1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 69 ust.2, zarząd jest obowiązany wskazać, że w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust.1, pkt.2 albo 2, przeprowadzone zostanie zebranie w drugim terminie, nie później jednak niż 2 miesiące od dnia zebrania, o którym mowa w art. 69 ust.1. W zawiadomieniu zarząd jest obowiązany wskazać drugi termin zebrania oraz zasady podejmowania uchwały na zebraniu w drugim terminie wynikające z niniejszego artykułu.

UWAGA: uprawnionymi do udziału w zebraniach j.w. i do głosowania są wyłącznie osoby mające prawo do działki na terenie ROD "Radość" - przy podpisywaniu listy obecności sprawdzane będą dowody osobiste (wyklucza się możliwość udziału osób trzecich np. członków rodziny lub pełnomocników);

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2014
01 marca 2014 roku

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd R.O.D. "Radość" we Wrocławiu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 15,30 (I termin) w świetlicy Ogrodu przy ulicy Klecińskiej 124 we Wrocławiu.

W razie braku wymaganego quorum zebranie odbędzie się w II terminie t.j. w tym samym dniu o godz. 16,00.

Zgodnie z § 79. ust.2 Statutu PZD uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie, co najmniej pół godziny później, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Przewidywany porządek obrad:

[czytaj całość]

CO JEST GRANE I CO WOKÓŁ PISZCZY
01 marca 2014 roku

Jeśli mówimy o tym, że coś wokół piszczy to przeważnie mamy na myśli harcujące myszy, albo też szalejącą biedę. Z pewnością, w obecnym czasie, takie przypadki tu i ówdzie mają miejsce. Nie mniej jednak tym razem nie o takie przypadki chodzi. Badania naukowe wykazały, że zjawisko wszędobylskiego piszczenia jest konsekwencją nowo odkrytej choroby. Naukowcy stwierdzili, że źródłem tego zjawiska jest bardzo groźna choroba zwaną cietrzewicą. Wbrew pozorom nie ma ona nic wspólnego z naszym sympatycznym cietrzewiem (Lyrurus tetrix) z rodziny kurowatych (Phasionidae). Ma natomiast związek ze stanem emocjonalnym zwanym zacietrzewieniem. Ta groźna choroba opanowuje układ nerwowy człowieka i objawia się m.in. chciwością, pazernością, stawianiem własnych interesów ponad dobro innych osób lub grup społecznych, a także szowinizmem i nie szanowaniem poglądów strony przeciwnej, a w szczególności przeciwników politycznych lub społecznych, nie wyłączając wszelkich organów władzy, zwłaszcza organów władzy ustawodawczej. Osoba dotknięta tą chorobą w chwilach zwątpienia i niemocy lub braku sukcesów piszczy lub krzyczy z wściekłości.

Poezja...
26 grudnia 2013 roku

Jerzy Karpiński

TYLKO JEDEN PODPIS

Niby tak niewiele, a ileż to znaczy!

Tylko jeden podpis, a już jest historią!

Zamyka też usta złośliwych krzykaczy,

a nas karmi dumą, radością, euforią!

 

Ten jedyny podpis zamyka epokę

zmagań oraz walki o nasze istnienie.

To efekt jedności tworzącej opokę,

której nie rozbiło z wrogami zderzenie.

 

Tylko jeden podpis, a jak dużo zmienia!

Teraz drzwi przyszłości już stoją otworem!

Chociaż smak zwycięstwa dziś nas opromienia

wejdziemy w czas przemian z trudem i z mozołem.

Znów idzie czas próby dla naszej jedności,

sprawdzenia jej siły, czy jeszcze jest trwała.

Gdy czas transformacji pośród nas zagości,

to pokaże wszystkim czy więź w nas została.

 

Wierzę w naszą jedność, że znów górą będzie

i że damy radę w przemiany zakręcie!

Ten złożony podpis nasz los miał na względzie!

Dzięki za ten podpis Panie Prezydencie!

 

Wrocław, dnia 18 grudnia 2013 r

WESOŁYCH ŚWIĄT
21 grudnia 2013 roku, aktualizacja 23 grudnia 2013 roku

Działkowcy z

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

"Radość" we Wrocławiu

Szanowni Państwo.

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, w imieniu Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Radość" we Wrocławiu, pozwalam sobie wyrazić moją radość i zadowolenie z tego, że ten miniony 2013 rok kończy się dla nas wszystkich pomyślnie. Szczególną satysfakcję sprawia nam fakt, że dobiegł wreszcie końca czas wieloletniej walki o nasze ustawowe prawa. Oto, zaledwie tydzień temu, Sejm RP powtórnie rozpatrywał nasz obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych i przytłaczającą większością głosów przyjął poprawki Senatu. W dniu 18 grudnia b.r. ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP. Dobiegła końca realizacja pamiętnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku

Dla historii ogrodnictwa działkowego w Polsce to epokowe i istotne wydarzenia. Są one uwiecznieniem wieloletniej walki naszego Związku o prawidłowe pojmowanie w Polsce roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego. Dzięki determinacji i zaangażowaniu tysięcy działkowców otwiera się przed nami nowa epoka, czas przemian i transformacji, dostosowywania się do nowych uwarunkowań prawnych. Droga do spokojniejszej przyszłości stoi przed nam otworem!

Wszyscy walczyliśmy o to od szeregu lat i miesięcy. Nasze działania przyniosły takie efekty głównie dzięki strategii działania w jedności, bo jak mówią w jedności siła! W naszym Okręgu nasz Ogród należał do najaktywniejszych ogrodów w tej walce. Pisaliśmy petycje i stanowiska, braliśmy też udział w kolejnych manifestacjach. Wszystko po to, żeby dzisiaj święcić nasz sukces i cieszyć się z tego, że mamy wreszcie ustawę, której już nikt nie powinien kwestionować, co do której nikt nie będzie mógł powiedzieć, że jest reliktem przeszłości. Możemy tak twierdzić dlatego, że została ona przyjęta przez nasz Parlament nieomal jednomyślnie z pominięciem politycznych podziałów. Wszystkim tym, którzy na terenie naszego Ogrodu lub w jego imieniu brali w tej walce udział, tą drogą składam najserdeczniejsze podziękowania.

Panie i Panowie

Nowa ustawa zacznie obowiązywać od 19 stycznia 2014 roku. Nakłada ona na nas obowiązek wpisania się w prawidłowy przebieg jej wdrożenia. Mam nadzieję, że z Państwa strony jak zawsze będziemy mogli liczyć na poparcie i na aktywna współpracę.

Zbliżają się dni szczęścia, radości i miłości, świątecznego nastroju, a czasem też i zadumania. Z tej okazji życzę Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, satysfakcji ze wszystkich życiowych dokonań. Życzę też sukcesów i pomyślności w korzystaniu z darów natury i z przebywania na swojej działce.

Z poważaniem:

Prezes Zarządu ROD "Radość"

Jerzy Karpiński


Wrocław, dnia 20 grudnia 2013 roku.

z ostatniej chwili
13 grudnia 2013 roku

Drodzy Działkowcy i Wszyscy Przyjaciele Ogrodów!

Dzisiejsze głosowanie w Sejmie zakończyło prace parlamentarne nad obywatelskim projektem ustawy o ROD. Kolejny etap naszej wspólnej kampanii zakończył się sukcesem. Na gorąco pragniemy Wam "gorąco" podziękować za wsparcie, jakiego udzieliliście inicjatywie obywatelskiej.

Mamy pełną świadomość znaczenia, jakie dla jej sukcesu miał blisko milion podpisów, dziesiątki tysięcy listów oraz kilkadziesiąt tysięcy osób odwiedzających parlamentarzystów i uczestniczących w innych wydarzeniach naszej kampanii.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dlatego zachęcamy Was do pisania listów do Pana Prezydenta ( listy@prezydent.pl )  z apelem o podpisanie ustawy - najlepiej przed 24 grudnia - aby Święta i Nowy Rok upłynęły milionowi rodzin polskich działkowców wolne od troski o przyszłość ich działek.

W grudniu 2013r. listy piszemy nie tylko do Świętego Mikołaja :).

Jeszcze raz dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Projektu Ustawy

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Warszawa, dnia 13 grudnia 2013 roku;


List do Senatu

SENAT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CZŁONKOWIE KOMISJI

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

WARSZAWA

Szanowni Państwo.

Panie i Panowie Senatorowie.

Kilka dni temu, dokładnie 22 listopada br., po prawie 7 miesiącach Sejm RP przyjął ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, którą wcześniej poparło prawie milion działkowców, w tym także działkowcy z naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Radość" we Wrocławiu. Dla nas działkowców było to wielkie i doniosłe wydarzenie, dające nam nadzieję na to, że istnieją jeszcze szanse na to, żeby ustawa ta została przyjęta i zatwierdzona przez najwyższe organy naszego Państwa do końca br. i żeby wymagania Trybunału Konstytucyjnego dotyczące tej sprawy i zawarte w pamiętnym wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. zostały właściwie zrealizowane.

[czytaj całość]

List do Prezesa PZD
29 listopada 2013 roku

Pan mgr inż. Eugeniusz KONDRACKI

Prezes Krajowej Rady PZD

ul. Bobrowiecka 1

00-728 WARSZAWA

 

Szanowny Panie Prezesie

W historii ogrodnictwa działkowego w Polsce mają miejsce obecnie wielkie wydarzenia. Oto, zaledwie tydzień temu, Sejm RP przyjął zdecydowaną większością głosów obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Za kilka dni ustawa ta będzie przedmiotem debaty w Senacie RP. Coraz bardziej realne jest to, że przed końcem roku ustawa ta będzie podpisana przez Prezydenta RP. Wszystkie te wydarzenia stają się uwiecznieniem wieloletniej walki naszego Związku o prawidłowe pojmowanie w Polsce roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego. Dzięki determinacji i zaangażowaniu wszystkich działkowców w Polsce otwiera się przed nami nowa epoka, czas przemian i transformacji, dostosowywania się do nowych uwarunkowań prawnych.

[czytaj całość]

List do Komitatu Inicjatywy Ustawodawczej
29 listopada 2013 roku

KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY

O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

WARSZAWA

W historii ogrodnictwa działkowego w Polsce mają miejsce obecnie wielkie wydarzenia. Oto, zaledwie tydzień temu, Sejm RP przyjął zdecydowaną większością głosów obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Za kilka dni ustawa ta będzie przedmiotem debaty w Senacie RP. Coraz bardziej realne jest to, że przed końcem roku ustawa ta będzie podpisana przez Prezydenta RP. Wszystkie te wydarzenia stają się uwiecznieniem wieloletniej walki naszego Związku o prawidłowe pojmowanie w Polsce roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego. Dzięki determinacji i zaangażowaniu wszystkich działkowców w Polsce otwiera się przed nami nowa epoka, czas przemian i transformacji, dostosowywania się do nowych uwarunkowań prawnych.

[czytaj całość]


Z ostatniej chwili...
24 listopada 2013 roku

Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm RP głosował w dniu 22 listopada 2013 r  nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu). Ten fakt zbliża naszą długą walkę o istnienie ogrodów do
pozytywnego finału - potrzebne są jeszcze tylko decyzje Senatu oraz Prezydenta RP. Jest to powód do naszej wspólnej dymy i satysfakcji.

Poezja - W JEDNOŚCI SIŁA
24 listopada 2013 roku

Jerzy Karpiński


W JEDNOŚCI SIŁA

Działkowcom.


Właśnie wracam spod Sejmu.

Już jestem spokojny.

Nie muszę być Rejtanem,

ani toczyć wojny.

Oto, moje marzenia

mgliste oraz marne,

nagle nabrały kształtów!

Stały się realne!

[więcej]

Co z tą ustawą - ile jeszcze potrwa jej uchwalanie? - 21.10.2013
22 października 2013 roku

Dokładnie 3 miesiące, czyli 91 dni - tyle pozostało działkowcom do dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Uchylone przepisy stracą moc już 21 stycznia 2014 roku. Jeśli do tego czasu nie zacznie obowiązywać nowa ustawa o ogrodach działkowych, to już za trzy miesiące właściciele terenów będą mogli dowolnie i swobodnie rozporządzać terenami ogrodów działkowych. Wszak do tego zmierzał opracowany wcześniej pod okiem posła Stanisława Huskowskiego projekt Platformy Obywatelskiej, przeciwko któremu ostro zaprotestowało środowisko działkowców.

[czytaj więcej]

Stanowisko KR PZD
22 października 2013 roku

STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 18 października 2013 r. 

w sprawie manifestacji działkowców w Warszawie

 w dniu 10 października 2013 r.

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców pozytywnie ocenia manifestację działkowców w dniu 10 października 2013 r. i docenia wkład wszystkich, którzy się do niej przyczynili.

[czytaj całość]

Poezja...
22 października 2013 roku

Jerzy Karpiński

NIE CHCĘ BYĆ TROJAŃCZYKIEM

Mamy dostać konia w prezencie

i to od samego premiera.

Ma być dziejowym darem

wyzwalającym wzruszenie.

Nie wiem tylko czy ta ofiara

jest właściwa i szczera.Manifestacja działkowców...
22 października 2013 roku

Warszawa, dnia 18 października 2013 r.

OGÓLNOPOLSKA MANIFESTACJA DZIAŁKOWCÓW W WARSZAWIE

Kilkanaście tysięcy działkowców przy dźwiękach trąbek, gwizdków i wuwuzeli, powiewając związkowymi flagami i balonikami w kolorze żółto-zielonym, manifestowało 10 października br. pod Sejmem RP i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich było 12 działkowców z ROD "Radość" we Wrocławiu. - Witam wielką polską rodzinę działkowców w Warszawie mówił Prezes Eugeniusz Kondracki witając przybyłych z całej Polski użytkowników działek

[czytaj całość]

Stanowisko sprawie: projektu ustawy PO
08 kwietnia 2013 roku

L.dz. 031/13

Wrocław, dnia 28 marca 2013 r.

STANOWISKO

Zarządu ROD „Radość” we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: projektu ustawy Platformy Obywatelskiej o ogrodach działkowych i jego skutkach dla działkowców i ogrodów

Zarząd ROD „Radość” we Wrocławiu po zapoznaniu się z projektem ustawy o ogrodach działkowych, podpisanym przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej jednomyślnie stwierdza, że jest to projekt ukierunkowany na całkowitą likwidację ogrodnictwa działkowego w Polsce i na przejęcie majątku działkowców oraz Polskiego Związku Działkowców, w tym także i gruntów ROD, przez władze gmin oraz przez Skarb Państwa.

[czytaj całość]

Stanowisko w sprawie zmian w Regulaminie...
08 kwietnia 2013 roku

L.dz. 032/13

Wrocław, dnia 28 marca 2013 r.

 

STANOWISKO

Zarządu ROD „Radość” we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: konieczności wprowadzenia zmian w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia” (Uchwała Rady Miasta Wrocławia nr XXXV/780/12 z dnia 29 listopada 2012 roku)

Zarząd ROD „Radość” we Wrocławiu po zapoznaniu się z dotychczasowym przebiegiem przygotowań do wdrożenia nowego systemu utrzymania porządku i czystości na terenie Wrocławia stwierdza, że do chwili obecnej nie jest należycie unormowana sprawa minimalnej tygodniowej normy pojemności pojemników określona w §.6, ust.3, pkt.2, lit. „k” w/w regulaminu i wynosząca po 40L od każdej działki na terenie ROD. Jest to nieprawidłowa norma, w rażący sposób odbiegająca od rzeczywistości występującej na terenie każdego ROD.

[czytaj całość]

Poezja - LIST DO PREMIERA
08 kwietnia 2013 roku

Jerzy Karpiński

LIST DO PREMIERA

Szanowny Panie! Nasz Premierze!
Piszę do Pana zniesmaczony.
I dodam przy tym całkiem szczerze,
że jestem wściekły i wzburzony!

Mój Związek ma być rozwiązany
niczym przestępcza jakaś nacja!
Tak chce PO i pan Huskowski!
Tak ma wyglądać demokracja?

Moją krwawicę, moje mienie,
to co przez lata uprawiałem,
ktoś chce mi zabrać! Ma sumienie
zniszczyć to wszystko co zdziałałem?

Przewrotność całej sytuacji
wreszcie otwiera ludziom oczy.
Nikt z nas nie może dziś mieć racji,
bo nikt bogaczom nie podskoczy!

Liczą się ziemia i pieniądze,
a Naród niech za wszystko płaci!
Ważne są tylko czyjeś żądze!
Elita zyska! Naród straci!

Panie Premierze! Niech Pan działa!
Niech Pan powstrzyma złe zamiary!
Jeszcze nam krzywda się nie stała,
nie musi nabrać kształtów kary!

Nie musi krzywdzić biednych ludzi!
Niech więc się stanie cud wspaniały
i niech rozsadek w posłach wzbudzi!
Będzie ich wielbić Naród cały!

I żaden poseł myśli tej nie kupi,
że jak przed szkodą tak po szkodzie głupi!

 

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 roku

APEL - dot. "podatku śmieciowego"
24 marca 2013 roku

A P E L
uczestników Walnego Zebrania członków ROD. "Radość" we Wrocławiu, odbytego w dniu 22 marca 2013 roku, do wszystkich działkowców ROD. "Radość" w sprawie: właściwego odniesienia się każdego działkowca do sytuacji wynikającej z wdrożenia nowych zasad utrzymania porządku i czystości w Gminie Wrocław

Wkrótce, tj. z dniem 1 lipca 2013 roku, zacznie funkcjonować nowy system utrzymania porządku i czystości w Gminie Wrocław, będący konsekwencją odpowiedniej ustawy sejmowej (Dz. Ustaw z 2012 r. - poz.391) oraz wynikających z niej postanowień władz miasta Wrocławia. Wydane przepisy nałożą na nas nie tylko bardziej wysokie wymagania związane z obowiązkiem właściwego gospodarowania odpadami, ale także spowodują co najmniej dwukrotny wzrost kosztów. Zbierane na ten cel opłaty staną się obowiązkowe, a ich wielkość bezpośrednio nie będzie już zależna od decyzji jakie w przyszłości będziemy podejmować na naszych walnych zebraniach. Pośrednio jednak możemy przyczynić się do zmniejszenia tych opłat w II półroczu b.r. poprzez racjonalną gospodarkę odpadami i zaoszczędzenie opłat zbieranych na ten cel w I półroczu b.r. W dużej mierze jest to możliwe o ile:

[więcej]

APEL do Parlamentarzystów RP
24 mara 2013 roku

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r.

L.dz. 024/13

 

A P E L
uczestników Walnego Zebrania członków ROD "Radość" we Wrocławiu, odbytego w dniu 22 marca 2013 roku, do Parlamentarzystów RP w sprawie: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Szanowni Państwo.

Panie i Panowie - Parlamentarzyści RP.

Niedługo miną dwa miesiące od momentu kiedy to w dniu 5 lutego b.r. delegacja działkowców z całej Polski złożyła w Sejmie obywatelski projekt naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ten doniosły historyczny akt poparty został prawie 925 tysiącami podpisów obywateli naszego Państwa. Wśród tych podpisów było 1.171 podpisów działkowców z naszego Ogrodu. Wszystkie te podpisy były nie tylko wyrazem naszego jednoznacznego poparcia wobec rozwiązań zaproponowanych w tym projekcie, ale także wyrazem naszej wiary i nadziei w to, że sprawa ogrodnictwa działkowego w Polsce zostanie wreszcie właściwie potraktowana i że w przyszłości będziemy mogli spokojnie korzystać z darów natury na naszych działkach, że nikt nam nie będzie w tym przeszkadzał.

[więcej]

Stanowisko NWZ w sprawie: Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku oraz dalszego funkcjonowania PZD
11 stycznia 2013 r.

My, działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we Wrocławiu apelujemy do wszystkich najwyższych organów naszego Państwa o daleko idącą dalekowzroczność, o zachowanie rozwagi politycznej o nie wprowadzanie w majestacie prawa bezprawia i niesprawiedliwości, a tym samym o umożliwienie dalszej działalności Polskiemu Związkowi Działkowców i o zachowanie podstawowych praw działkowców.

[czytaj całość]

Stanowisko NWZ w sprawie: propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO
11 stycznia 2013 r.

My, działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we Wrocławiu z wielką uwagą zapoznaliśmy się z propozycjami ustawowymi zgłoszonymi przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego. Z przykrością stwierdzamy, że jest to projekt, który nie może uzyskać naszej aprobaty ponieważ godzi on w nasze podstawowe prawa. Ma on na celu rozbicie i osłabienie struktur organizacyjnych polskich działkowców, a następnie stopniową degradację i likwidację ogrodów działkowych.

[czytaj całość]

Stanowisko NWZ w sprawie: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
11 stycznia 2013 r.

My, członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we Wrocławiu z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy fakt, że opracowany został nasz projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i że w wyniku decyzji Marszałek Sejmu RP z listopada 2012 r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o R.O.D. uzyskał osobowość prawną.

[czytaj całość]

Wiersz NASZA RZECZYWISTOŚĆ
11 stycznia 2012

NASZA RZECZYWISTOŚĆ

Działkowcom…

 

Przez ogrody, działki, aleje, ulice

idą wolno dwie dziwne istoty:

Opiekuńcza Rola Państwa i Prywata.

Każda z nich jest w całkiem innym stanie

i nie w głowach im zwykłe głupoty.

[więcej]

Stanowisko (...) w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej
30 grudnia 2012

Zarząd (...), zapoznał się z propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych przygotowanymi przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego. Zarząd R.O.D. "Radość" we Wrocławiu stwierdza, że propozycje te jednoznacznie ujawniły kierunek dalszego działania Klubu Parlamentarnego PO w odniesieniu do przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce. W naszym rozumieniu propozycje te mają na celu rozbicie i osłabienie struktur organizacyjnych polskich działkowców, a następnie stopniową degradację i likwidację ogrodów działkowych.

[więcej]

Stanowisko (...) sprawie dalszego funkcjonowania PZD
30 grudnia 2012

Zarząd R.O.D. "Radość" we Wrocławiu stwierdza, że potrzeba dalszego istnienia i funkcjonowania naszego Związku wynika z naszego konstytucyjnego prawa do dobrowolnego zrzeszania się, nie może być podważana, ani też nie powinna podlegać jakimkolwiek dyskusjom prowokowanym przez naszych przeciwników.

[więcej]

Punkt konsultacyjny - aktualizacja !!
27 grudnia 2012

Zawiadamiamy, że Punkt Konsultacyjny Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych utworzony przy
       ROD "Radość" we Wrocławiu czynny będzie dodatkowo w dniach 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 stycznia 2013 r.w godzinach od 12,00 do 15,00.

ZOBACZ UCHWAŁĘ nr 3/11/12 Zarząd ROD "Radość"

Stanowisko KR PZD z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie założeń do ustawy o ogrodach działkowych proponowanych przez zespół parlamentarzystów PO pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego
27 grudnia 2012

W związku z przekazanym przez posłów PO materiałem zatytułowanym "Propozycje do ustawy o ogrodach działkowych", nad którym pracuje zespół posłów pod kierunkiem Pana Stanisława Huskowskiego, Krajowa Rada PZD stwierdza, iż dokument ten jest przejawem niespotykanej w kulturze europejskiej próby pogwałcenia praw milionów obywateli przez władzę publiczną.

[więcej]

Stanowisko Prezydium OZ PZD z dnia 17.12.2012r. w sprawie propozycji do projektu o ogrodach działkowych autorstwa PO
27 grudnia 2012

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu po zapoznaniu się z propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych przygotowanymi przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Posła Stanisława Huskowskiego stwierdza, że propozycje te zmierzają do zrujnowania rodzinnych ogrodów działkowych a następnie do ich całkowitej likwidacji.

[więcej]

Nadzwyczajne Walne Zebranie - 10 stycznia 2013
27 grudnia 2012

Przyjmując za podstawę postanowienia Statutu PZD, a w szczególności postanowienia §.§. 74, 76, 77, 78 oraz 87 tego statutu, Zarząd R.O.D. "Radość" postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Informacyjne członków PZD w R.O.D. "Radość" we Wrocławiu. Wymienione zebranie odbędzie się w świetlicy R.O.D. "Radość" przy ulicy Klecińskiej 124 w dniu 10 stycznia 2013 roku o godz. 16,00

ZOBACZ UCHWAŁĘ nr 4/11/12 Zarząd ROD "Radość"

Punkt konsultacyjny
07 grudnia 2012

Zgodnie z Uchwałą nr 3/11/12 Zarząd ROD "Radość" w dniu 30 listopada 2012 roku zdecydował o utworzeniu Punktu Konsultacyjnego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie R.O.D. "Radość" który czynny będzie w biurze Zarządu przy ul. Klecińskiej 124 w dniach 8, 9, 15 i 16 w godzinach od 12,00 do 15,00. Nie wyklucza się wprowadzenia dodatkowych terminów otwarcia wspomnianego Punktu Konsultacyjnego o ile tylko zajdzie taka potrzeba. Zarząd R.O.D. "Radość" apeluje do wszystkich działkowców i członków PZD o masowe poparcie wymienionego projektu ustawy poprzez składanie swoich podpisów na listach poparcia tego projektu.

ZOBACZ UCHWAŁĘ nr 3/11/12 Zarząd ROD "Radość"

Odezwa Krajowej Rady PZD do działkowców z dnia 30.11.2012 r. pt. "Ocalmy ogrody działkowe"
07 grudnia 2012
Apel Krajowej Rady do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska ws. dalszego funkcjonowania PZD z dnia 30.11.2012 r.
07 grudnia 2012

APEL

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 29 listopada 2012 r.

do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców

Polski Związek Działkowców od ponad 30 lat skutecznie walczy w obronie polskiego ogrodnictwa działkowego. Dzięki wysiłkom wszystkich struktur i członków Związku, dzisiaj prawie 5 tysięcy ogrodów służy niemal milionowi polskich rodzin. Nie ulega wątpliwości, że silna pozycja działkowców i ogrodów nie byłaby możliwa bez jednolitej organizacji ogólnopolskiej zdolnej zapewnić odpowiedni status swoim członkom oraz broniącej ich słusznych interesów.    

[więcej]

Głos w dyskusji
20 listopada 2012

Głos w dyskusji na Nadzwyczajnym X

Krajowym Zjeździe PZD w Warszawie

w dniu 6.09.2012 r.

"Ja, działkowiec jestem zbulwersowany i zniesmaczony! Odczuwam żal i gorycz, wewnętrzną wściekłość!". Tak mówiłem w ubiegłym roku z trybuny II Kongresu PZD będącego protestem Związku wobec faktu zaskarżenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącego naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zgłoszonego do Trybunału Konstytucyjnego. Uczucia te wyraziłem także wskutek bezustanności i wielostronności ataków kierowanych w owym okresie na ustawę i na nasz Związek.

[więcej]

ZOBACZ TAKZE:

1,. Pismo Zarządu ROD "Radość" do Marszałek Sejmu

2. Stanowisko Zarządu ROD "Radość"

3. Projekt ustawy o ROD

 

 
Copyright © 2012 ROD RADOŚĆ we Wrocławiul - Wszelkie prawa zastrzeżone